Allgemeine Bedingungen und Garantiebedingungen

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Garantiebedingungen

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Huishoudelijkreglement Annex C STIBA, goedgekeurd op de ALV 8-5-2012

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door STIBA-leden van overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuig onderdelen en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuig onderdelen zijn de STIBAGarantievoorwaarden van toepassing.

1.2 STIBA-leden zijn die ondernemingen welke als lid door het Bestuur van STIBA krachtens artikel 3 van de Statuten van genoemde Vereniging zijn toegelaten en welke herkenbaar zijn aan het STIBA-schild. Tevens zijn de STIBA-leden te vinden op de website van STIBA.

1.3Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden het STIBA-lid slechts voorzover deze de gelding daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk heeft vastgelegd. Bij verwijzing door de koper naar eigen voorwaarden, gelden bij uitsluiting de onderhavige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  
2. Overeenkomst
2.1 Indien de overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door het STIBA-lid, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke dan wel elektronische opdrachtbevestiging door het STIBA-lid. 2.2Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van het STIBA-lid binden het STIBA-lid niet dan nadat en voor zover zij door het STIBA-lidschriftelijk dan wel elektronisch zijn bevestigd.  

3. Prijzen
3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusiefB.T.W. al dan niet berekend via de B.T.W. marge regeling van het demontage bedrijf.

3.2 Prijzenzijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.3 Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij binden het STIBA-lid niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.  

4. Levering
4.1 Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van het STIBA-lid. Op de koper rust een afnameplicht, tenzij het STIBA-lid hierbij geen redelijk belang heeft.

4.2 Zodra de zaak klaar staat voor levering dan wel verzending, draagt de koper het risicovoor alle directe en indirecte schade, die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voorzover aan grove schuld van het STIBA-lid te wijten. Indien de koper na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal hetSTIBA-lid gerechtigd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de kosten van opslag van de zaak aan de koper in rekening te brengen.

4.3 De verkochte zaak zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.

4.4 Vervoeren verzending van verkochte zaken door het STIBA-lid vindt geheel plaats voorrekening en risico van de koper.  

5. Leveringstermijn
5.1 Levertijden worden in overleg en bij benadering door het STIBA-lid vastgesteld.Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij mondelinge en schriftelijke orderbevestiging.

5.2 In geval van niet tijdige levering is het STIBA-lid niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper het STIBA-lid schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper het STIBA-lid een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

5.3 Voorzover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens termijn overschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van dit artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.  

6. Betaling
6.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant. Bij koop op afstand kan hetSTIBA-lid de koper diverse betalingsmogelijkheden aanbieden, waaronder Ideal, PayPal en creditcards in een beveiligde omgeving en de mogelijkheid van eenmalige machtiging. Bankgegevens van de koper zullen door het STIBA-lid niet worden opgeslagen. De koper is er zich van bewust dat betaling via internetrisico's kan meebrengen. Betalingen via internet zijn voor eigen risico van de koper. Het STIBA-lid is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de koperbetalingen uitvoert.

6.2 Bijaankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum.

6.3 Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldag.

6.4 In geval van lid 3 van dit artikel heeft het STIBA-lid binnen de termijn van artikel7:44 BW het recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die verklaring wordt de koop ontbonden.

6.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke -die van incassobureau's, deurwaarders, advocaten daaronder begrepen- die voor hetSTIBA-lid verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso's met een minimum van € 50,00.  

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens het STIBA-lid uit hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zakeneigendom van het STIBA-lid.
7.2 De koper is niet gerechtigd geleverde zaken -zolang deze niet betaald zijn- aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.

7.3 De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.  

8. Tekortkomingen/klachten
8.1 Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen inde vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen per omgaande doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de zaak aan hetSTIBA-lid gemeld te worden. Deze melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer.

8.2 Koper dient het STIBA-lid in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren. Niet voldoen aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken.

8.3 Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan het STIBA-lid te vergoeden.

8.4 De bepalingen van dit artikel 8 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de Garantievoorwaarden van STIBA.  

9. Overmacht
9.1 Indien het STIBA-lid geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan het STIBA-lid worden toegerekend indien het STIBA-lid de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een -al dan niet voorzienbare-omstandigheid die buiten de macht van het STIBA-lid is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: - tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs; -oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties; - sabotage, boycot, staking of bezetting; - machineschade; - diefstal uit de magazijnen; - bedrijfsstoornissen;- maatregelen van de overheid; - slecht weer; - blikseminslag; - brand.

9.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, het STIBA-lid niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan het STIBA-lid naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.  

10. Gebruik van de zaak
10.1 Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door het STIBA-lid voorgeschreven gebruiksvoorschriften.

10.2 Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en koper het STIBA-lid aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in de door het STIBA-lid geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.

10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en lid 2 van dit artikel is het STIBA-lid nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1van dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, het STIBA-lid te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.  

11. Aansprakelijkheid
11.1 Voorschade uit of in verband met leveringen waarvoor het STIBA-lid rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van het STIBA-lid het factuurbedrag niet te boven gaat.

11.2 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.

11.3 Behoudens voor zover op het STIBA-lid enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper het STIBA-lid tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden tengevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van het STIBA-lid in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat het STIBA-lid in de verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden.

11.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt het STIBA-lid alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

11.5 Artikel 9 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

12. Ontbinding
12.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluitend plaats dooreen schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot het STIBA-lid richt, zal de koper te allen tijde eerst het STIBA-lid schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen deugdelijk na te komen.

12.2 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet.

12.3 Indien het STIBA-lid instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft deze het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

12.4 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door het STIBA-lid verrichte prestaties en heeft het STIBA-lid onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties onverminderd het recht van het STIBA-lid om haarprestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.   

13. Geschillen
13.1 Op alle transacties tussen het STIBA-lid en koper is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten met het STIBA-lid zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de STIBA-Klachtencommissie. Deze commissie beslist volgens het STIBA Klachtenreglement.

13.3 De klachten procedure laat het beroep van de koper op de bevoegde rechter onverlet.

Eemnes, mei 2012 
GARANTIEVOORWAARDEN 
1.1 Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking de gebruikte voertuig delen, die het STIBA-lid heeft verkocht en heeft geleverd aankopers.

1.2 Naast de STIBA garantievoorwaarden kunnen tevens de BOVAG/STIBA voorwaarden en/of hetFOCWA Groene Garantiebewijs van toepassing zijn op de in het vorige artikel genoemde gebruikte voertuig delen.

2. De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie door overlegging aan het STIBA-lid van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur en indien toepasselijk de ter zake opgemaakte garantiekaart. Indien het een zaak betreft die door het STIBA-lid van een merk of kenteken voorzien is, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.

3. Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.

4. De garantie wordt door het STIBA-lid verleend voor een periode van één maand vanaf de datum waarop de zaak aan de koper is geleverd, tenzij op de factuur een afwijkende garantietermijn is vastgelegd. Indien er zich binnen de garantie termijn bij normaal gebruik gebreken vertonen aan de zaak, heeft de koper het recht om de geleverde zaak aan het STIBA-lid aan te bieden ter herstel of vervanging, ter keuze van het STIBA-lid, overeenkomstig artikel 8van de toepasselijke Algemene Voorwaarden.

5. Het transport van en naar het STIBA-lid van de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak is voor rekening van het STIBA-lid. Bij een onjuiste bestellingen/of wanneer de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak niet in aanmerking komt voor garantie op basis van deze garantievoorwaarden, is het transport van de zaak van en naar het STIBA-lid voor rekening van de koper.

6. HetSTIBA-lid verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 4 van deze Garantievoorwaarden en artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, de ter herstel/vervanging aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare zaak, tenzij het STIBA-lid hiertoe niet in staat is, in welk geval het STIBA-lid tot contante terugbetaling van het aankoopbedrag zal overgaan.

7. Op de door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak zijn deze Garantievoorwaarden van toepassing.

8. De koper kan geen aanspraak maken op een garantie: a. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en typeaanduiding van de gekochte zaak en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is; b. indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten; c. indien er sprake is van ondeugdelijk(e) en/of ondeskundig(e) inbouw/gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.); d. indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.

9. De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover het STIBA-lid op grond van de toepasselijke AlgemeneVoorwaarden daartoe gehouden is.

10. Het STIBA-lid heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen het STIBA-lid en de koper zijn vastgelegd.
Eemnes/Groenlo, mei 2012

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR SALES AND DELIVERY
Household regulations STIBA, approved General Meeting 8-5-2012

1. Applicability
1.1 These General Terms and Conditions are applicable to the conclusion by STIBA members of agreements to the sale and /or delivery of used vehicle parts and on the execution of such agreements. On these agreements for the sale and /or delivery of used vehicle parts the STIBA Guarantee Terms and Conditions are applicable.

1.2 STIBA members are those enterprises that have been admitted as a member by the Board of STIBA on the basis of article 3 of the Articles of Association of the aforementioned Association and which can be recognized by the STIBA shield. The STIBA members can also be found on the website of STIBA.

1.3 Deviations from and /or adaptations to these General Terms and Conditions will only bind the STIBA member to the extent that the validity thereof has been recorded by him explicitly and in writing. By referring to his own terms and conditions by the Buyer, only the present General Terms and Conditions shall apply, unless agreed explicitly differently.

2. Agreement
2.1 If the agreement has been concluded in writing or electronically, then this will emerge on the day of signing of the contract by the STIBA member, respectively on the day of sending of the written or electronic order confirmation by the STIBA member.

2.2 Verbal promises and understandings with employees of the STIBA member do not bind the STIBA member then after and to the extent that they have been confirmed by the STIBA member in writing or electronically.

3. Prices
3.1 Unless stated differently all amounts are exclusive of reduction or discount and inclusive of VAT whether or not calculated via the VAT margin regulation of the disassembly company.

3.2 Prices are calculated for delivery ex works, unless explicitly stated differently.

3.3 Statement of prices, of goods offered for sale and of specifications being part of general offers is non-binding. They do not bind the STIBA member and the Buyer can base no claims thereon, unless agreed or indicated differently.

4. Delivery
4.1 Delivery takes place ex work shop, warehouse or shop at the discretion of the STIBA member. The Buyer has an obligation to take off, unless the STIBA member does not have a reasonable interest herein.

4.2 As soon as the good is ready for delivery or shipment, the Buyer will bear the risk for all direct and indirect damages, that may occur to or by the good, save for instances where such is due to gross negligence of the STIBA member. If the Buyer remains in default after having been declared in default to take off the good, then the STIBA member will be authorized to dissolve the agreement without intervention by the courts and to charge the costs of storage of the good to the Buyer.

4.3 The sold good shall be delivered as it stands at the time of the conclusion of the agreement. 4.4 Transport and shipment of sold goods by the STIBA member takes place entirely for the account and the risk of the Buyer.

5. Terms for delivery
5.1 Terms for delivery are determined in consultation and by estimate by the STIBA member. Terms for delivery are never to be regarded as a fatal term. The delivery term commences upon oral and written order confirmation.

5.2 In case of non timely delivery the STIBA member is not liable for damage suffered by the Buyer because of non timely delivery, unless the Buyer has declared the STIBA member to be in default in writing, whereby the Buyer should grant the STIBA member a term of at least half of the originally agreed delivery term to comply with his obligations after all.

5.3 To the extent that the law permits so, an agreement cannot be dissolved by the Buyer because of an exceeding of a term referred to in the end of section 2 of this article has expired and maintaining the agreement cannot be required from the Buyer.

6. Payment
6.1 Unless differently agreed payment takes place in cash. In case of sale on a distance, the STIBA member may offer the Buyer various payment options, including iDeal, PayPal and credit cards in a secure environment and the option of a single proxy for direct debit. Bankdata of the Buyer shall not be stored by the STIBA member. The Buyer is aware that payment via the internet may create risks. Payments via internet are for the own risk of the Buyer. The STIBA member is not liable for the way in which the Buyer executes payments.

6.2 If a purchase takes place on an invoice, the payment needs to be received within fourteen days after the date of the invoice.

6.3 If on the due date no timely or no complete payment has taken place, the Buyer shall be in default, without a notification of default of summation being required and he will be liable to pay immediately on demand over the due amount the interest set forth in the law per month or per part thereof, to be calculated from the due date.

6.4 In case of (the situation set forth in) section 3 of this article the STIBA member has the right within the term of article 7:44 of the Dutch CIVIL CODE to demand back the purchased good by means of an out-of-court declaration. Upon that declaration the sale is dissolved.

6.5 All costs, both within as outside of the courts, those of collection agencies, bailiffs, lawyers included, that are connected for the STIBA member to the enforcement of his rights towards the Buyer, are for the account of the Buyer. The out-of-court collection costs shall be calculated in accordance with the collection rates of the Nederlandse Orde van Advocaten regarding collections with a minimum of €50.00.

7. Retention of the right of property
7.1 As long as the Buyer has not fully paid what he is due towards the STIBA member on the basis of or in relation to the delivery, the already delivered goods remain the property of the STIBA member.

7.2 The Buyer is not entitled to deliver the delivered goods – as long as these are not paid – to third parties or to give the right to use them, to encumber them with a lien or to transfer the property thereof.

7.3 The Buyer bears the risk for unpaid goods regarding all damages, direct and indirect, which are there to, caused by him or any other person. 

8. Shortcomings /complaints
8.1 Buyer is obliged to examine deliveries after execution precisely for possible shortcomings in the form of deviations of specifications and other noticeable shortcomings. Noticed shortcomings should be notified to the STIBA member immediately after delivery of the good but no later than within 8 days thereafter. This notification needs to take place in writing and to be accompanied by a description of the established shortcoming, while stating the invoice and the invoice number.

8.2 Buyer needs to enable the STIBA member to verify the established shortcoming. Non compliance with the stipulation of this section will lead to the loss of the right of the Buyer to claim on the basis of shortcomings that he reasonably could have discovered during a meticulous examination within the aforementioned term.

8.3 Buyer needs to compensate the STIBA member for the costs of unfounded complaints.8.4 The stipulations of this article 8 are applied in observation of the stipulations of article 8 of the Guarantee Terms and Conditions of STIBA.

9. Force Majeure
9.1 If the STIBA member is entirely or in part in default of the compliance with the obligation towards the Buyer, then this shortcoming cannot be attributed to the STIBA member if for theSTIBA member the execution of the agreement is impeded or made impossible by a whether or not foreseeable condition that is outside the power of the STIBA member such as, but not limited to: - Shortcoming by suppliers/forwarders; - War, riots or situations resembling these; - Sabotage, boycott, strike or occupation;- Machine damage; - Theft from the warehouses; - Business interruptions; - Measures by the government; - Bad weather;- struck lightning; - Fire.

9.2 If a situation arises as mentioned in section 1 of this article, then to the extent that the law such permits, the STIBA member is not liable for the possible damage deriving there from for the Buyer and the STIBA member may at his own discretion suspend the compliance with his obligations and respectively dissolve the agreement without intervention of the courts entirely or in part without being liable to pay any compensation for damages.

10. Use of the good
10.1 Buyer needs to use the delivered good in accordance with its nature and destination and in compliance with the lawful instructions of use and, to the extent applicable, with the instructions of use prescribed by the STIBA member.

10.2 If Buyer does not use the delivered good in accordance with the stipulations set forth in section 1 of this article and Buyer holds the STIBA member liable for damages incurred in connection to the use of the delivered good, then Buyer needs to prove that the damage is a result of a defect in the good delivered by the STIBA member and not because of the use differently from section 1 of this article .

10.3 Notwithstanding the stipulations set forth in article 11 and section 2 of this article the STIBA member is never liable for bodily damage if the Buyer has acted in violation of the stipulations set forth in section 1 of this article. Buyer is required, to the extent that the law permits so, to safeguard the STIBA member against claims of employees or other third parties, in particular purchasers, when they have not been acquainted with the instructions of use, deriving from section 1 of this article.

11. Liability
11.1 For damage deriving from or in relation to deliveries for which the STIBA member can legally be held liable, to the extent that stipulations mandatory by law do not impose differently, the liability of the STIBA member shall not exceed the amount of the invoice. 

11.2 Damages, insofar as they consist of missed profits or reduced revenues and all other indirect damage or consequential damage, such as enterprise damage or any compensation for damages or fine payable by Buyer to third parties, shall in no case be eligible for compensation, save for different clauses under mandatory law.

11.3 Save to the extent that on the STIBA member any liability on the basis of department 3 of Title 3 of Book 6 of the DUTCH CIVIL CODE should rest and to the extent that the law so permits, the Buyer will safeguard the STIBA member against claims on whatever grounds by third parties, who claim to have incurred damages as a consequence of the purchased good or any act or omission by the STIBA member in the framework of the execution of the agreement, unless the Buyer demonstrates that the STIBA member is liable in the relation to the Buyer and this member is required to compensate the Buyer for this damage.

11.4 At the peril of loss of a right to compensation for damages, all desired cooperation shall be provided to the STIBA member for the investigation into the cause, nature and scope of the damage for which compensation is requested. 

11.5 Article 9 of the Guarantee Terms and Conditions is equally applicable.

12. Dissolution
12.1 Entire or partial dissolution of the agreement takes place subsequent to a written declaration by one of the parties authorized thereto. Before the Buyer addresses a written declaration ford is solution to the STIBA member, the Buyer will at all times have to declare the STIBA member in default in writing and to grant this member a reasonable term to comply with this obligations properly after all.

12.2 The Buyer has no right to dissolve the agreement entirely or in part or to suspend his obligations, if he is in default himself with the compliance of his obligations. For consumer buyers this clause leaves their possible power to suspend on the basis of any stipulation in the law unaffected.

12.3 If the STIBA member agrees with dissolution, without there being an instance of a default on his side, than this member has the right to compensation for all financial damages, like costs, missed profits and reasonable costs for the determination of liability.

12.4 In case of partial dissolution, to the extent that the law permits so, the Buyer may not claim dissolution of performances already completed by the STIBA member and shall the STIBA member have an unreduced right to payment for the performances already completed by him, notwithstanding the right of the STIBA member to undo its performances and to claim compensation for damages.

13. Disputes
13.1 The laws of the Netherlands exclusively apply to all transactions between the STIBA member and the Buyer.

13.2 All disputes, deriving from agreements with the STIBA member shall firstly be submitted to the STIBA Complaints committee. This committee will decide in accordance with the STIBA Complaints Regulation.

13.3 The complaints procedure leaves the appeal of the Buyer to the competent court unaffected. Eemnes,

May 2012
GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS
1.1 With the exception of electronic parts the used vehicle parts, which the STIBA member has sold and delivered to Buyers, are eligible for guarantee.

1.2 In addition to the STIBA Guarantee Terms and Conditions also the BOVAG/STIBA general terms and conditions and/or the FOCWA Green Guarantee certificate may be applicable to the used vehicle parts referred to in the previous article.

2. The Buyer can derive only rights from a guarantee by presenting the STIBA member with the commensurate purchase agreement or invoice and if applicable the guaranteed card made for it. If it concerns a good that has been fitted by the STIBA member with a brand or registration, then the Buyer can only derive rights from a guarantee if, when claiming under this guarantee the said brand or registration is undamaged.

3. Claims of the Buyer under a guarantee cannot be assigned to third parties.

4. The guarantee is provided by the STIBA member for a period of one month only from the date on which the good has been delivered to the Buyer, unless a different period of guarantee was agreed upon and printed on the invoice. If during the guarantee period during normal use defects to the good are demonstrated, then the Buyer has the right to present the delivered good to the STIBA member for repair or replacement, at the discretion of the STIBA member, in accordance with article 8 of the applicable General Terms and Conditions.

5. The transport from and to the STIBA member of the good presented for repair or replacement good is for the account of the STIBA member. In case of an incorrect ordering and/or when thegood presented for repair or replacement is not eligible for guarantee under the present Guarantee Terms and Conditions, then the transport of the good from and to the STIBA member is for the account of the Buyer.

6. The STIBA member obliges himself when article 4 of these Guarantee Terms and Conditions and article 8 of the General Terms and Conditions are met with, to repair or replace by a similar good, the good presented for repair/replacement within a reasonable term, unless the STIBA member is unable to do so, in which case the STIBA member shall proceed to repayment in cash of the purchase amount.

7. On the good received by the Buyer after repair/replacement these Guarantee Terms and Conditions shall be applicable.

8. The Buyer cannot make a claim under a guarantee: a. if the Buyer has provided incorrect or incomplete information with regard to the brand and type identification of the purchased good and/or the vehicle for which the part is destined; b. if the Buyer has executed or has had executed works, such as but not limited to repair,change and disassembly of the purchased; c. if there is a case of improper and/or inexpert built-in/use of the purchased or by use ofthe vehicle in which the purchased has been built in for other purposes than for which the vehicle is used in normal traffic (speed tests, reliability tests, too heavy load in relation to a combination of persons vehicles and trailer or caravan etc.); d. if has been acted in violation of any other clause from the applicable General Termsand conditions or Guarantee Terms and Conditions, to the extent that these have been prescribed at the peril of loss of rights.

9. The Buyer cannot derive from a guarantee a right to compensation for damage(s) of any nature whatsoever, save for when the STIBA member is obliged thereto on the basis of the applicable General Terms and Conditions.10. The STIBA member has the right to deviate from these Guarantee Terms and Conditions, if prior to the conclusion of the purchase agreement the Buyer has been explicitly pointed at it and the deviating stipulations have been recorded in writing between the STIBA member and the Buyer. Eemnes/Groenlo, May 2012

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
Organisationsordnung STIBA, angenommen d.d. ALV 8-5-20121. Anwendbarkeit

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen treffen auf das Abschließen von Verträgen über den Verkauf und/oder Lieferung von benutzten Fahrzeugteilen durch STIBA-Mitglieder und auf die Ausführung von solchen Verträgen zu. Auf den Verträgen zum Verkauf und/oder Lieferung von benutzten Fahrzeugteilen sind die STIBA Garantiebedingungen anwendbar.

1.2 STIBA-Mitglieder sind die Unternehmen, die als Mitglied vom Vorstand von STIBA gemäß Artikel 3 der Satzung vom genannten Verein zugelassen sind und welche am STIBA-Schild erkennbar sind. Außerdem können die STIBA-Mitglieder auf der Website von STIBA gefunden werden.

1.3 Abweichungen und / oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind für das STIBA-Mitglied nur dann verbindlich insoweit diese die Gültigkeit davon schriftlich und ausdrücklich festgelegt hat. Bei Referenz durch den Käufer an eigenen Bedingungen, gelten bei Ausschluss die vorliegenden Bedingungen, außer wenn ausdrücklich anders vereinbart.

2. Vereinbarung
2.1 Wird der Vertrag schriftlich oder elektronisch abgeschlossen, kommt dieser am Tag der Unterzeichnung des Vertrags durch das STIBA-Mitglied zu Stande, jeweils am Tag der Absendung der schriftlichen oder elektronischen Auftragsbestätigung durch das STIBA-Mitglied.

2.2 Mündliche Zusagen und Vereinbarungen mit den Mitarbeitern des STIBA-Mitglieds sind für das STIBA-Mitglied nicht verbindlich dann nachdem und soweit sie vom STIBA-Mitglied schriftlich bzw. elektronisch bestätigt wurden.

3. Preise
3.1 Außer wenn anders angegeben, sind alle Beträge exklusiv Abzüge oder Preisnachlässe und inklusiv MwSt. und Preisnachlässe und MwSt. eventuell berechnet über die MwSt.-Marge-Regelung des Demontageunternehmens.

3.2 Die Preise sind für Lieferung ab Werk berechnet, außer wenn ausdrücklich anders angegeben.

3.3 Angabe von Preise, von zum Verkauf angebotenen Ware und von Spezifikationen festgehalten in allgemeinen Angebote sind unverbindlich. Sie sind für das STIBA-Mitglied nicht verbindlich und der Käufer kann sich darauf nicht berufen, außer wenn anders vereinbart oder angegeben.

4. Lieferung
4.1 Die Lieferung erfolgt ab Werk, Lager oder Geschäft, zu entscheiden vom STIBA-Mitglied. Auf den Käufer ruht eine Abnahmeverpflichtung, außer wenn das STIBA-Mitglied hierbei kein redliches Interesse hat.

4.2 Sobald die Sache zur Lieferung oder Versand bereit ist, trägt der Käufer das Risiko für alle direkte und indirekte Schäden, die an oder durch die Sache entstehen mögen, außer wenn auf grobe
Fahrlässigkeit des STIBA-Mitglieds zurückzuführen. Wenn der Käufer nach Aufforderung in Verzug bleibt mit der Abnahme der Sache, wird das STIBA-Mitglied berechtigt sein den Vertrag ohne gerichtliche Intervention zu entbinden und die Kosten der Lagerung der Sache dem Käufer in Rechnung zu stellen.

4.3 Die verkaufte Sache wird unbesehen in dem Zustand indem sie sich beim Abschluss des Vertrags befindet geliefert werden.

4.4 Transport und Versand von verkaufter Ware durch das STIBA-Mitglied erfolgt ausschließlich auf Kosten und Gefahr des Käufers.

5. Lieferungsfrist
5.1 Lieferfristen werden von dem STIBA-Mitglied nach Rücksprache und annähernd festgestellt. Lieferzeiten sind nie als definitive Frist anzusehen. Die Lieferzeit geht ein bei mündliche und schriftliche Bestellbestätigung.

5.2 Im Falle einer nicht rechtzeitigen Lieferung ist das STIBA-Mitglied nicht haftbar für durch den Käufer gelittenen Schäden wegen nicht rechtzeitiger Lieferung, außer wenn der Käufer das STIBA-Mitglied
schriftlich aufgefordert hat, wobei der Käufer dem STIBA-Mitglied eine Frist von mindestens die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferzeit gewähren muss um die Verpflichtungen nachkommen zu können.

5.3 Soweit gesetzlich zulässig, kann ein Vertrag durch den Käufer nicht auf Grund einer Fristüberschreitung entbunden werden, außer wenn die Frist genannt in dem Schluss von Absatz 2 dieses Artikels verstrichen ist und von dem Käufer keine Aufrechterhaltung des Vertrags verlangt werden kann.

6. Bezahlung
6.1 Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die vereinbarte Zahlung in bar. Bei Kauf auf Abstand kann das STIBA-Mitglied den Käufer verschiedene Zahlungsmöglichkeiten anbieten, worunter Ideal, PayPal und Kreditkarten in einer sicheren Umgebung und die Möglichkeit einer einmaligen Lastschrift. Bankdaten des Käufers werden vom STIBA-Mitglied nicht gespeichert werden. Der Käufer ist sich davon bewusst dass Bezahlung über Internet Risiken mit sich bringen kann. Bezahlungen sind auf eigene Gefahr des Käufers. Das STIBA-Mitglied ist nicht haftbar für die Art und Weise in der der Käufer die Bezahlungen ausführt.

6.2 Bei Kauf auf Rechnung, muss die Zahlung innerhalb von vierzehn Tagen nach Rechnungsdatum eingegangen sein.

6.3 Wenn am Verfalltag keine oder keine rechtzeitige bzw. nicht vollständige Bezahlung stattgefunden hat, gerät der Käufer, ohne dass eine Aufforderung oder Zahlungserinnerung notwendig ist, in Verzug und ist er über den überfälligen Betrag direkt einforderbar die gesetzlichen Zinsen pro Monat oder Teil eines Monats verschuldet, gerechnet ab dem Verfalltag.

6.4 Im Falle von Absatz 3 dieses Artikels, hat das STIBA-Mitglied innerhalb der Frist des Artikels 7:44 Niederländisches BGB das Recht das Gekaufte durch eine außergerichtliche Erklärung zurückzufordern. Mit dieser Erklärung wird der Kauf entbunden.

6.5 Alle Kosten, sowohl gerichtliche als auch außergerichtliche- die von Inkassobüros, Gerichtsvollzieher, Rechtsanwälte, einschließlich diejenigen die für das STIBA-Mitglied an der Handhabung ihrer Rechte gegenüber dem Käufer verbunden sind, sind vom Käufer zu tragen. Die
außergerichtlichen Kosten werden in Übereinstimmung mit dem Inkassotarif der Niederländischen Anwaltskammer in Sachen Inkasso mit einem Minimum von €50,00 berechnet.

7. Eigentumsvorbehalt
7.1 Solange der Käufer nicht vollständig dasjenige gegenüber dem STIBA-Mitglied was wegen oder im Zusammenhang mit der Lieferung verschuldet ist erfüllt hat, bleiben bereits gelieferten Sachen Eigentum des STIBA-Mitglieds.

7.2 Der Käufer ist nicht berechtigt gelieferte Sachen -solange diese nicht bezahlt sind- an Dritten weiter zu liefern, in Leihgabe zu geben, zu verpfänden oder in Eigentum zu übertragen.

7.3 Der Käufer trägt das Risiko für unbezahlte Waren in Bezug auf alle Schäden, direkte und indirekte, welche daran von ihm selbst oder jeglicher anderer zugebracht werden wird.

8. Mängel/Beschwerden
8.1 Der Käufer ist verpflichtet, Lieferungen nach Ausführung gewissenhaft auf eventuelle Mängel in Form von Abweichungen von Spezifikationen und sonstige wahrnehmbare Mängel zu überprüfen. Festgestellte Mängel müssen sofort jedoch spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung der Sache dem STIBA-Mitglied mitgeteilt werden. Die Mitteilung muss schriftlich erfolgen und von einer Beschreibung des festgestellten Mangels unter Angabe der Rechnung und der Rechnungsnummer begleitet werden.

8.2 Der Käufer muss dem STIBA-Mitglied ermöglichen den festgestellten Mangel zu überprüfen. Eine Nichterfüllung des in diesem Artikelabsatz Bestimmten führt zum Verfall des Rechts vom Käufer sich auf Mängel die er redlicher Weise bei gewissenhafter Überprüfung innerhalb der vorher genannten Frist entdecken hätte können zu berufen.

8.3 Der Käufer muss die Kosten für unbegründete Beschwerden dem STIBA-Mitglied erstatten.

8.4 Die Bestimmungen dieses Artikels 8 gelten vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 8 der Garantiebedingungen von STIBA.

9. Höhere Gewalt
9.1 Wenn das STIBA-Mitglied die Verpflichtung gegenüber dem Käufer ganz oder teilweise nicht erfüllt, kann diese Nichterfüllung nicht dem STIBA-Mitglied angerechnet werden wenn dem STIBA-Mitglied die Ausführung des Vertrags schwierig bzw. unmöglich gemacht wird durch ein vorhersehbarer oder unvorhersehbarer Umstand der außerhalb der Kontrolle des STIBA-Mitglieds liegt, einschließlich aber nicht beschränkt auf: - Ausfall von Lieferanten / Träger; - Krieg, Aufruhr oder ähnliche Situationen; - Sabotage, Boykott, Streik oder Besatzung; - Maschinenschaden; - Diebstahl aus den Lagern; - Betriebsstörungen; - Maßnahmen der Behörden; - Schlechtes Wetter; - Blitzeinschlag; - Feuer.

9.2 Wenn eine Situation wie in Absatz 1 dieses Artikels genannt wird ist, insofern das Gesetz dies zulässt, das STIBA-Mitglied nicht für die eventuellen für den Käufer daraus resultierendem Schaden haftbar und kann das STIBA-Mitglied nach eigenem Ermessen die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aufschieben bzw. den Vertrag ohne gerichtliche Intervention ganz oder teilweise entbinden ohne zu jeglichen Schadensersatz gehalten zu sein.

10. Verwendung der Sache
10.1 Der Käufer muss die gelieferte Sache zweck- und bestimmungsgemäß und unter Einhaltung aller gesetzlichen Gebrauchsvorschriften und, insofern anwendbar, durch das STIBA-Mitglied vorgegebenen Gebrauchsvorschriften verwenden.

10.2 Wenn der Käufer die gelieferte Sache nicht in Übereinstimmung mit den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Bestimmungen verwendet und der Käufer dem STIBA-Mitglied für gelittener Schaden im Zusammenhang mit der Verwendung der gelieferten Sache haftbar macht, muss der Käufer nachweisen dass der Schaden resultiert aus einem Mangel in der vom STIBA-Mitglied gelieferten Sache und nicht aus der Verwendung anders wie übereinstimmend mit Absatz 1 dieses Artikels.

10.3 Unbeschadet des in Artikel 11 und Absatz 2 dieses Artikels Bestimmten ist das STIBA-Mitglied nie für Personenschäden haftbar wenn der Käufer gegen dem in Absatz 1 Bestimmten gehandelt hat. Der Käufer muss, insofern das Gesetz dies zulässt, dem STIBA-Mitglied von Ansprüchen von Arbeitnehmer oder anderen Dritten, insbesondere Verbraucher freistellen, wenn diese die aus Absatz 1 dieses Artikels resultierenden Gebrauchsvorschriften nicht zur Kenntnis genommen haben.

11. Haftung
11.1 Für Schäden aus oder im Zusammenhang mit Lieferungen für die das STIBA-Mitglied rechtens haftbar gemacht werden kann gilt, soweit zwingenden rechtlichen Bestimmungen nicht anders bestimmen, dass die Haftbarkeit des STIBA-Mitglieds den Rechnungsbetrag nicht überschreitet.

11.2 Schaden, soweit bestehend aus entgangenem Gewinn oder vermindertem Umsatz und alle anderen Indirekten Schäden oder Folgeschäden, wie Betriebsschäden oder jeglichen vom Käufer an Dritten
verschuldeten Schadensersatz oder Bußgeld, kommen in keinem Fall für Vergütung in Frage, außer im Falle von anders lautenden zwingend rechtlichen Bestimmungen.

11.3 Ausschließlich insofern auf dem STIBA-Mitglied jegliche Haftbarkeit ex Abteilung 3 von Titel 3 des Buches 6 des BGBs ruht und insofern das Gesetz dies zulässt, stellt der Käufer das STIBA-Mitglied frei von Ansprüchen wegen was auch immer von Dritten, die behaupten Schäden erlitten zu haben resultierend aus dem Gekauften oder jeglichem Handeln oder Unterlassen des STIBA-Mitglieds im Rahmen der Ausführung des Vertrags, außer wenn der Käufer nachweist dass das STIBA-Mitglied im Verhältnis zum Käufer haftbar ist und diesen Schaden an den Käufer vergüten muss.

11.4 Bei einer Strafe von dem Verfall des Rechts auf Schadensersatz wird dem STIBA-Mitglied alle gewünschte Mitarbeit verliehen bei der Untersuchung nach Ursache, Art und Umfang des Schadens wofür Entschädigung beansprucht wird.

11.5 Artikel 9 der Garantiebedingungen ist von übereinstimmender Anwendbarkeit.

12. Kündigung
12.1 Die vollständige oder teilweise Kündigung des Vertrags erfolgt anschließend durch eine schriftliche Erklärung von einem der dazu berechtigten. Bevor der Käufer eine schriftliche Kündigungserklärung an das STIBA-Mitglied richtet, wird der Käufer zu allen Zeiten das STIBA-Mitglied schriftlich auffordern müssen und dieser eine angemessene Frist geben um seine Verpflichtungen doch noch ordentlich zu erfüllen.

12.2 Der Käufer hat kein Recht, den Vertrag ganz oder teilweise zu kündigen oder seine Verpflichtungen aufzuschieben, wenn er selbst bereits in Verzug war mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen. Für Verbraucherkäufer lässt diese Bestimmung ihre eventuelle Befugnis zur Aufschiebung auf Grund von jeglicher gesetzlichen Bestimmung unberührt.

12.3 Wenn das STIBA-Mitglied mit einer Kündigung einverstanden ist, ohne das von Verzug von ihrer Seite die Rede ist, hat dieser das Recht auf Erstattung von allen Vermögensschäden, wie Kosten, entgangenem Gewinn und angemessenen Kosten zur Feststellung von Schaden und Haftbarkeit.

12.4 Im Falle von Teilkündigung kann, soweit dies gesetzlich zulässig ist, der Käufer keinen Anspruch auf Rückgängigmachung der bereits vom STIBA-Mitglied erbrachten Leistungen machen und hat das
STIBA-Mitglied unverkürzt Recht auf Bezahlung für die bereits von ihr erbrachten Leistungen, unbeschadet das Recht des STIBA-Mitglieds um ihre Leistungen rückgängig zu machen und Schadensersatz zu verlangen.

13. Streitigkeiten
13.1 Auf alle Transaktionen zwischen dem STIBA-Mitglied und dem Käufer gilt ausschließlich das niederländische Recht.

13.2 Alle Streitigkeiten, resultierend aus Verträgen mit dem STIBA-Mitglied werden zunächst dem STIBA-Beschwerdenausschuss vorgelegt werden. Dieser Ausschuss bezieht sich auf die STIBA-Beschwerdenverordnung.

13.3 Das Beschwerdenverfahren lässt die Berufung des Käufers auf einen befugten Richter unberührt. Eemnes, Mai 2012

GARANTIEBEDINGUNGEN
1.1 Mit Ausnahme von elektronischen Bauteilen kommen die verwendeten Fahrzeugteile, die das STIBA- Mitglied verkauft und an Käufer ausgeliefert hat für Garantie in Betracht.
1.2 Neben den STIBA Garantiebedingungen können auch die BOVAG/STIBA Bedingungen und / oder der FOCWA Grüne Garantiebeweis auf die im vorigen Artikel erwähnten verwendeten Fahrzeugteile gültig sein.
2. Der Käufer kann nur Rechte an einer Garantie entnehmen durch Vorlage des betreffenden Vertrags oder der Rechnung und gegebenenfalls die zutreffende ausgestellte Garantiekarte an das STIBA-Mitglied. Wenn es eine Sache, die von dem STIBA-Mitglied von einer Marke oder Kennzeichen versehen ist betrifft, kann der Käufer nur Rechte an einer Garantie entnehmen, wenn bei der Berufung
auf die Garantie die gemeinte Marke oder das Kennzeichen unbeschädigt ist.
3. Ansprüche des Käufers im Rahmen einer Garantie sind nicht auf Dritte übertragbar.
4. Die Garantie wird von dem STIBA-Mitglied für einen Zeitraum von einem Monat ab dem Datum, an dem die Sache an den Käufer geliefert wurde gewährt, wenn es keine unterschiedliche schriftliche Garantie-Beschreibung auf der Rechnung gibt. Wenn sich innerhalb der Garantiezeit bei normalem Gebrauch Mängel an der Sache offenbaren, so hat der Käufer das Recht die gelieferte Sache dem STIBA-Mitglied zur Reparatur oder Ersatz anzubieten, zur Entscheidung des  STIBA-Mitglieds, laut Artikel 8 der geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
5. Die Kosten des Transports vom und zum STIBA-Mitglied für die zur Reparatur oder Ersatz angebotenen Sache sind vom STIBA Mitglied zu tragen. Bei einer falschen Bestellung und / oder wenn die zur Reparatur oder zum Ersatz angebotenen Sache nicht in Betracht kommt für Garantie auf Grund dieser Garantiebedingungen, ist der Transport der Sache von und zum STIBA-Mitglied auf Rechnung des Käufers.
6. Das STIBA-Mitglied verpflichtet sich im Falle das Artikel 4 dieser Garantiebedingungen und Artikel 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfüllt wurden, die zur Reparatur/Ersatz angebotenen Sache innerhalb einer angemessenen Frist zu reparieren oder durch eine vergleichbaren Sache zu ersetzen,
außer wenn das STIBA-Mitglied hierzu nicht in der Lage ist, in welchem Fall das STIBA-Mitglied zur baren Rückzahlung der Kaufsumme übergehen wird.
7. Auf die vom Käufer nach Reparatur / Ersatz erhaltene Sache, gelten diese Garantiebedingungen.
8. Der Käufer kann keinen Anspruch auf einer Garantie erheben:
a. wenn der Käufer falsche oder unzureichende Informationen bezüglich der Marke und der Modellbezeichnung der erworbenen Sache und / oder das Fahrzeug, für den das Teil bestimmt ist
angegeben hat; b. wenn der Käufer Arbeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Reparatur, Änderung und Demontage an das Gekaufte vorgenommen hat bzw. vornehmen hat lassen; c. wenn die Rede ist von nichtzweckgemäßer und /oder inkompetenter  Installation/Nutzung des Gekauften bzw. bei der Verwendung des Fahrzeugs, in dem das Gekaufte für andere Zwecke als die, für die das Fahrzeug im normalen Verkehr verwendet wird (Geschwindigkeitstests, Zuverlässigkeitsprüfungen, zu schwerer Belastung wegen Kombination PKW und Anhänger bzw.
Wohnwagen usw.); d. wenn in Konflikt mit irgendeiner anderen Bestimmung aus den anwendbaren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen oder Garantiebedingungen gehandelt wurde, insofern diese auf Strafe von Verfall von Rechten vorgeschrieben sind.
9. Der Käufer kann an einer Garantie keine Rechte auf Schadensersatz welcher Art auch immer entnehmen, außer wenn das STIBA-Mitglied auf Grund von anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen dazu verpflichtet ist.
10. Das STIBA-Mitglied hat das Recht von diesen Garantiebedingungen ab zu weichen, wenn vor Abschluss des Kaufvertrags der Käufer ausdrücklich darauf hingewiesen wurde und die abweichenden Bestimmungen schriftlich zwischen dem STIBA-Mitglied und den Käufer festgelegt worden sind. Eemnes/Groenlo, Mai 2012